Page 3 - DO TOHO! - 3/2017
P. 3

OBSAH

                                                                                                 4 Letem školním sportovním světem

                                                                                                   informace, zajímavosti

                                                                                                 6 Hvězda Klára Spilková

                                                                                                   rozhovor o sportu a o životě

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,                                            HVĚZDA                                                                     Nosili mi poznámky z vyučování a tak po-    dem, abych se nestresovala. O hole trochu
                                                                                                                                    dobně.                     strach mám, když vám nedorazí nebo přijedou
                  předkládáme vám „kulaté“ 20. vydání tohoto                      GOLF, LÁSKA                                                                                          zlámané, není to jednoduché nahradit. Kom-
                  magazínu, který v březnu 2014 nahradil                        NA PRVNÍ POHLED                                                                Měla jste čas na randění?            plikované je to hlavně nančně, většině letec-
                  tehdejší zpravodaj Zrcadlo školního sportu.                                                                                             Tak na ten se čas vždycky najde, jsem stále   kých společností je musíte platit předem jako
                                                                                                                                    normální holka.                 extra zavazadlo.
                    Na jeho stránkách jsme za tu dobu přinesli
                  mnoho informací ze školního sportování                        Lepší hráčka v Česku nikdy nebyla. Její hvězda stoupá na golfovém nebi                                     Jaká byla maturita - dějiny umění, země-    Které hřiště vám sedí, kde to máte
                  pod široce roztaženými křídly AŠSK,                         výš a výš. Před pár týdny triumfovala Klára Spilková na turnaji Ladies                                     pis, společenské vědy, čeština a anglič-    ráda? V které zemi je vám pří-
                  od vrcholných akcí včetně světových                         European Tour v marockém Rabatu.                                                        tina...                     jemně? Možná
                  šampionátů, až po soutěže na jednotlivých                                                                                              Musím říct, že jsem před maturitou byla da-   Skotsko, kde
                  školách.                                                                                     době jsem objevila lukostřelbu a taky mě moc   leko víc nervózní než na jakémkoliv golfovém  to všechno
                                                                                                           baví ji zkoušet.                 turnaji. Pamatuji si to dodnes a jsem ráda, že vlastně
                    V nově zařazené pravidelné hlavní rubrice                                                                                            to mám úspěšně za sebou. Během zkoušení to   začalo…
                  jsme začali představovat české hvězdy                                                                       Netíhnete k umění jako váš bratr?         ze mě samozřejmě spadlo, věděla jsem, že    Nejraději mám hřiště domácí, ale kdybych
                  z různých sportovních odvětví a disciplín,                                                                    Do galerií chodím ráda, také mám ráda archi-   jsem se učila a umím to. Ale ten začátek byl  si měla vybrat v zahraničí, tak mám velmi
                  které v ní přibližují nejen svoji kariéru, ale                                                                  tekturu. Takže něco málo tam asi bude, ale    strašný. Doučování jsem měla z němčiny     ráda slovenské hřiště na Tálích, Grey Bear,
také rády vzpomínají na svoje sportovní začátky a doby, kdy samy usedaly do                                                                      spíš jsem přes ten sport.             a matiky, těch jsem se bála asi nejvíc.     nebo mé velmi oblíbené hřiště je v Dubaji,
školních lavic.                                                                                                                                                     Emirates Golf Club. Tam to mám opravdu
                                                                                                           Nechtěla jste někdy s golfem praštit? Ne-     Co další studium? Když ne vysoká, tak ja-    velmi ráda. Ve Skotsku jsem hrála hodně
 Se svými názory na školní sport a zkušenostmi z organizování akcí pro děti                                                                     máte asi čas na zábavu, které se věnují      zyky?                      hřišť, i St Andrews Old Course během Ricoh
vás seznamují v rozhovorech na jiné pravidelné dvoustraně kolegové z řad                                                                       vaši vrstevníci...                Chodila jsem rok do jazykové školy, a to bylo  Women´s British Open a to byl opravdu záži-
pedagogů. Nechybějí ani další informace a zprávy ze školního sportovního                                                                       Nemohu říct, že když se mi zrovna nedařilo,    moc fajn, ale bohužel s kalendářem a ostat-   tek. Jsou to krásná hřiště, a tak úplně jinak
života, prostě v každém čísle časopisu bylo toho ke čtení i prohlížení vždy                                                                      bylo to jednoduché. Ale láska ke sportu      ními aktivitami to jde dost těžko skloubit.   dýchají, ale pokud se neskamarádíte s větrem,
dosti.                                                                                                        a k tomu, co dělám, stále převládá. Nejsem    Loňský rok byl náročný po všech směrech.    dokážou být velmi nepříjemná.
                                                                                                           typ, který něco vzdává.              Byla tam olympiáda, moc se mi nedařilo, tak
 A stejně je tomu i v případě tohoto aktuálního vydání. Kromě hvězdné                                                                                                 jsem byla ráda, že jsem nakonec na žádnou    Co prožíváte, když vezmete putter do
golfistky Kláry Spilkové, která hovoří o svých začátcích i současnosti, si také                                                                                             vysokou nešla. Nyní jsem spokojená, ale kdo   ruky a jdete k míčku?
počtete o dvou světových školských šampionátech a čtyřech domácích                                                                                                   ví, třeba v budoucnu se někam ještě podívám.  Myslím na to, jak ho na jednu ránu dostat
republikových finále. Jen fotbal v něm nenajdete…                                                                                                            Stále mě láká obor mezinárodní vztahy.     do jamky. (smích)

 Ne, že by se v něm nic podstatného nekopalo, naopak, květen a červen mu                                                                                                Dá se vůbec spočítat, kolikrát jste tre la Čím se na greenu uklidňujete?
bývají měsíce zaslíbené. Především se v Praze konalo fotbalové Mistrovství
světa škol ISF 2017, na dalších domácích trávnících pak vyvrcholila                                                                          Co vás ve škole nejvíc bavilo?          míček?                     Pokud už je potřeba se uklidnit, dělám si
finálovými turnaji většina celoročních školských soutěží. Vše podstatné se ale                                                                    Na střední jsem měla individuální program,
dozvíte až v tradičním, už čtvrtém fotbalovém speciálu, který teprve vyjde.                                                                      takže jsem si té klasické školní docházky moc   Asi bambilionkrát. (smích)           různá dechová cvičení.
                                                                                                           neužila. Ale bavil mě dějepis, biologie a český
 Nad závěrečnou větou tohoto úvodníku ani není třeba moc přemýšlet, stačí                                                                      jazyk.                      Jak moc je golf těžký na psychiku?       Hodně lidí si myslí, že se jen tak prochá-
si vypůjčit název magazínu. Takže, vážení a milí aktéři a příznivci českého                                                                                               Velmi náročný. Na hřišti pořád zapínáte a zase zíte. Býváte po 18 jamkách hodně uta-
školního sportu, ať se vám ve všem daří a – DO TOHO!                                        brovský úspěch, na který dřela od                         Existoval předmět, na který jste se nedo-     vypínáte hlavu, protože udržet koncentraci   haná? Bolí vás ruce, nohy?            >>>
                                                                                                           kázala naučit?                  nějakých pět hodin není možné. A musíte se   Na to mohu odpovědět jen to, aby ti, co si to
                                     Petr Kocek                   O „Nejsem typ,svých čtyř let. S holí jí to na greenu                     Těžká pro mě byla matematika, před maturi-    vyrovnat s tím, že ne každá rána se povede na  myslí, si to šli vyzkoušet. Námaha není jen fy- 3/2017 7
                                                                  nejen sluší, ale co je hlavní – skvěle                       tou jsem chodila i na doučování. Už jsem byla   sto procent.                  zická, ale i psychická. Občas jsem unavená
                                                  šéfredaktor magazínu    který něcohraje. Skloubit golf se školou nebylo                     ročník, který měl matematiku povinnou.                              víc, někdy zase míň, záleží, co je to za tur-
                                                                                                                                    Gol sté vedou kočovný život, kde jste      naj, jak vypadá hřiště a jak moc dobře
                                                                                                           Sbírala jste jen jedničky, nebo i pětky?     opravdu doma? Kam se nejraději vracíte?     hraji.
                                                                                                           Asi tak jako všichni. Občas se i ta horší     Můj domov bude vždy v Praze. Nyní jsem se
                                                                                                           známka našla, ale nebylo jich moc. Střední    odstěhovala od rodičů. Máme s přítelem byt
                                                                                                                                    a jsem moc šťastná. To je opravdu můj domov,
                                                             občas jednoduché, ale povedlo se. I když před      vzdává “ školu jsem úspěšně dokončila a kdo ví, třeba                 kam se velmi ráda vracím.
                                                             maturitou byla nervóznější než na turnaji.                           se do školních lavic ještě někdy vrátím.
                                                             A jednou z ní možná bude i vysokoškolačka.    protože jsem potřebovala po loňském ná-   Četla jste si někdy pod lavicí, šla za školu,   Jak dlouho vám trvá balení? Nemáte
                                                                                     ročném roce vypnout. Tím těžší a intenziv- nebo usnula při vyučování?            strach o hole? Je komplikované je převá-
                                                             Kláro, jak jste se propracovala ke golfu?                          Jak jsem už říkala, na střední škole mě moc    žet?
                                                             Šlo o váš první sport?                                    v lavici profesoři neviděli. A když už jsem při- Nikdy jsem si to nestopovala, ale moc dlouho
                                                             Byly mi čtyři roky, když naši hledali sport pro                                                ne. Ráda mám zabaleno už den před odjez-

                                                             mého staršího bratra. Tenkrát jsme bydleli nější byl pak začátek přípravy. Trénovala šla, moc jsem si to užívala. Bylo fajn trávit čas

                                                             kousek od golfového hřiště, a tak začal chodit jsem i golf, ale byla tuhá zima a venku na se spolužáky.

                                                             na tréninky. Jednou jsem jela s rodiči bráchu drivingu to šlo taky ztuha. Nejvíc času jsem

                                                             vyzvednout, vzala jsem si do ruky golfovou trávila v tělocvičně. Objevila jsem také box Prostě, dostala jste poznámku, divočila

                                                             hůl a zkusila odpálit. Dodnes se živě pamatuji, jako skvělou součást přípravy. Pak jsem jela jste?

                                                             jak se mi líbilo, že ty míčky lítají… Byla to do tepla do ajska, kde byl hlavní právě Tím, že jsem od mala trénovala, později na zá-

                                                             láska na první pohled.              golf.                    kladní škole i dvou fázově, na divočení už mi

                                                                                                           nezbývala energie.

                                                             Je těžké se připravit na sezonu? Jak tré- Kromě golfového talentu máte ještě ně-

                                                             nujete?                     jaký jiný? Co vám jde?           Co spolužáci, fandili?

                                                             Je to individuální. Před letošní sezonou Nevím, jestli mi to jde, ale moc ráda lyžuji Spolužáci byli moc fajn, pomáhali mi a fan-

                                                             jsem si dala poměrně dlouhý odpočinek, a plavu. V tomhle mám zimu ráda. V poslední dili. Dodnes se s pár z nich osobně stýkám.

                                                             6 3/2017

                                                                                         9 Badminton středních škol

                                                                                            republikové finále v Českém Těšíně

                                                                                         10 Sportovní liga základních škol

                                                                                            finále basketbalu v Pardubicích

                                                                                         12 Sportovní liga základních škol

                                                                                            finále volejbalu v Liberci

                                                                                         14 Sportovní gymnastika ZŠ a SŠ

                                                                                            finále atletiky na Kladně

                                                                                         16 MS ISF v orientačním běhu

                                                                                            světový šampionát škol v Itálii

                                                                                         18 MS ISF v basketbalu

                                                                                            světový šampionát škol v Chorvatsku

                                                                                         20 Rozhovor s pedagogem

                                                                                            Dagmar Hubáčková

                                                                                         22 První pomoc

                                                                                            třetí pokračování seriálu

                                                                                                           FOTO NA OBÁLCE
                                                                                                           ZDENĚK SLUKA / www.klaraspilkova.cz

DO TOHO!, Magazín školního sportu. Číslo:3 / 2017, zdarma. Vydává: Asociace školních sportovních klubů                                      Chcete, aby se psalo o vaší škole a vašem sportování?
                                                                                         Pořádáte nějakou akci, nebo jste se jiné zúčastnili?
ČR, z.s., José Martího 269/31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín, IČ: 45773688, vychází 6x ročně (aktuální vydání                                   Tak se nám ozvěte! Dáme o tom vědět ostatním.

15. 6. 2017). Redakce: šéfredaktor Petr Kocek, koordinátorka Dana Soukupová, grafika Otto Šleger.                                        www.assk.cz

Redakční rada: Blanka Ježková, Drahomíra Jiráková, Petr Kocek, Ladislav Petera, Svatava Ságnerová,                                               facebook.com/asskcr

Dana Soukupová. Kontakt na redakci: soukupova@assk.cz Registrace: MK ČR E 22660

Hlavní partneři

Mediální partneři                                                                                                                                                    Partneři
   1   2   3   4   5   6   7   8